Bakgrund

Riksteatern fick 2008 i uppdrag att genomföra en förstudie med flera förslag på konkreta metoder och modeller som kan användas för att främja ökad mångfald genom och inom föreningslivet och den ideella sektorn. Riksteatern presenterade en analys av mångfaldsarbetet och av kulturen som en förändringens arena, följt av en redogörelse för projekt och åtgärder vari Riksteatern såg en möjlighet att vidareutveckla sin egen och den ideella sektorns roll i strävan efter en ökad mångfald.

En del av erfarenheterna som låg till grund för de förslag som Riksteatern då formulerade, kom från ett projekt som nyligen avslutats. I april 2006 beviljades projektet ”Unga coacher till kulturarenan” stöd ur Allmänna Arvsfonden. Det var ett samarbetsprojekt med nätverket Plural, Riksteatern och Sveriges Länsteatrar och tog utgångspunkt i den coach-metod som Plural och Riksteatern använt på det nationella planet. Metoden överfördes till länen för att stärka länsteatrarna i arbetet med kulturarrangörer. Pengarna gick till kostnader för löner för fyra regionala Plural-coacher som var fördelade över Sverige och för nationell samordning.

Ett av coachernas viktigaste uppdrag var att utveckla och samordna lokala och regionala kulturföreningar. Plurals coacher arbetade som inspiratörer och resurser för nya och unga arrangörer i allmänhet, för Plurals medlemmar specifikt och för både Länsteatrarna och Riksteatern. Coachens uppdrag formulerades av nätverket och föreningen Plural i samråd med respektive länsteatrar. Projektet syftade till att vara en förebild för kulturinstitutioner och organisationer i deras utvecklingsarbete.

Den kanske viktigaste lärdomen var det personliga mötets avgörande roll, hur små medel kunde omvandlas till omfattande verksamhet och ett stort engagemang, mycket tack vare det direkta tilltalet. Plural coacherna arbete bidrog till att utveckla nya relationer och nätverk tillsammans med nya och gamla aktörer. Den erfarenheten ligger till grund för tankarna bakom engagemangsguiderna.

Riksteatern är en organisation som finns i hela Sverige men som också hämtar intryck och kunskap i andra länder. Riksteaterns vision om mentala krockar på många språk som sätter tanken och känslan i rörelse, visar att Riksteatern ser att olikheter i erfarenhet och ställningstaganden berikar vår verksamhet och delaktighet och demokrati formar verksamheten.

Förutsättningen för Riksteaterns omfattande verksamhet finns hos tusentals ideellt arbetande människor i de 230 teaterföreningar som tillsammans äger Riksteatern. Med lust, vilja och stor kunskap om sin region och människor på sin ort bygger kompetenta eldsjälar de nätverk och de arenor som människor behöver. Genom att mötas genom konst och kultur skapar teaterföreningarnas ideella krafter också den infrastruktur för turnerande scenkonst som så många skådespelare och konstnärer efterfrågar för att möta människor ute i landet.

Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. Riksteatern ser att möten över kulturella gränser skapar relationer och utvecklar individ och samhälle.